ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ทั้ง 2 ตำแหน่งโดยกรมประมงจะกำหนดวันสอบไม่ตรงกัน

เปิดรับสมัคร 8 - 30 ตุลาคม 2555
ประกาศ
 


 
 
"NIDAITM Contest2"
powered by INET